SI AS 1895 Prostovoljna protikomunistična milica, 1942-1943 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1895
Signatura PE AP:SI AS 1895
Prejšnje signature PE:AS 1895
Naslov PE:Prostovoljna protikomunistična milica
Čas nastanka PE:1942 - 1943
Količina PE:3 škatle
1 knjiga
Obseg (tekoči metri):0,20
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Milizia volontaria anticomunista (1942-1943)
Prostovoljna protikomunistična milica (1942-1943)
Historiat ustvarjalca:Julija 1942 sta poveljstvo 11. armadnega zbora in vodstvo slovenske protirevolucije podpisala sporazum o ustanovitvi MVAC - Milizia volontaria anticomunista. Kot prva je bila vanjo vključena Legija smrti, nastala iz ilegalnega Štajerskega bataljona, med italijansko ofenzivo poleti 1942 pa so začele nastajati tudi vaške straže, ki so nastopale proti partizanskemu gibanju.
Historiat PE:Gradivo je leta 1970 Arhivu IZDG predal Republiški sekretariat za notranje zadeve. Popisano je bilo 1983. 1992 je z združitvijo obeh arhivov prešlo v AS. Večji del gradiva se nahaja v italijanskem fondu 11. armadni zbor (AS 1775).

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:navodila za delovanje vaških straž, narodnih straž 1943/ situacijska in obveščevalna poročila o stanju v Ljubljanski pokrajini 1942/ navodila in načrt dela za božične racije 1942-1943/ kartoteka in seznam članov 1. specialnega bataljona MVAC 1943/ mesečni pregledi domačih političnih dogodkov Glavačeve skupine/ naredbe, navodila, predlogi za napredovanje članov Slovenske legije 1942/ seznami članov Legije smrti in vaških straž po vojaških enotah in po krajih/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1976 - Saje F., Belogardizem, Ljubljana, 1952
 

Deskriptorji

Vnosi:  Prostovoljna protikomunistična milica (1942-1943) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2018
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27507
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS