SI AS 1978 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1961-1992 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1978
Ref. code AP:SI AS 1978
Former reference codes:AS 1978
Title:Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Creation date(s):1961 - 1992
Extent:1995 škatel
Running meters:242.10
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Čas obstoja ustvarjalca:from 1981
Administration history:Znanstveno raziskovalni center SAZU je ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti leta 1981, leta 1994 je dobil pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda. Je osrednji slovenski raziskovalni center za humanistiko ter pomembenm raziskovalni center za vzhodno in jugovshodno Evropo. Sestavlja ga 17 inštitutov in drugih organizacijskih enot s približno 160 raziskovalci. Pretežno so se inštituti začeli razvijati še pred ustanovitvijo ZRC SAZU in danes praznujejo že visoke jubileje, med njimi je najstarejši Glasbeno narodopisni inštitut ustanovljen leta 1934 z eno največjih zbirk unikatnega zvočnega narodopisnega gradiva v Evropi. So tudi založniki in izdajatelji izvirne znanstvene strokovne literature kot so npr.: zborniki, slovarji, kritične izdaje virov, časopisi, priročniki, kartografska dela, bibliografije, CD plošče in avdio-vizualna produkcija.
Archival history:Arhiv RS je prevzel gradivo ZRC SAZU leta 2005, odbrano na podlagi predhodnih pisnih navodil ARS. Zaradi specifične narave dejavnosti Glasbeno narodopisni inštitut od leta 2003 na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo št. 036-6/2003-1 sam skrbi za lastno arhivsko gradivo. Varstvo arhivskega gradiva Inštituta za raziskovanje Krasa pa je prepuščeno Pokrajinskemu arhivu Koper.
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je v letih 2009-2010 digitaliziral listkovno kartoteko, ki je nastajala v letih 1945-1985, originalno gradivo pa leta 2011 izročil Arhivu RS. Besede na kartoteki z viri ponavljanja in zapisovalci so bile izhodiščni referenčni vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je izhajal v letih 1970-1991, ter druga slovarska dela, ki so nastajala na Inštitutu v drugi polovici 20. stoletja. Zbiratelji gradiva so bili sodelavci Inštituta in zunanji sodelavci. Rokopisi na lističih so pomembni za razvoj besedišča, za predstavitev slovarskega dela na Slovenskem in za druge raziskave.

Information on content and structure

Content:ustanovitveni akti/ statuti/ pravilniki/ poslovniki 1982-1992/ zapisniki upravnih organov 1981-1992/ volitve/ imenovanja/ razrešitve 1982-1992/ delovna poročila/ načrti 1981-1985/ znanstvenoraziskovalno gradivo 1976-1992/ premoženjsko pravne zadeve 1961-1992/ gradbena dokumentacija 1963-1989/ listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 1945-1985/ kopija seznama ekscerpiranih del, iz katerih je bil izdelan izpis na lističih
System of arrangement:Listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša: osnovna popisna enota je kartotečna škatla, v njej so leksikalne enote zložene po abecednem redu in opisane sumarno, s prvo in zadnjo besedo. Prvotno številčenje škatel se ponovi z vsako naslednjo črko abecede (za črko A 39, B 77).

Conditions of access and use

Finding aids:prevzemni seznam 2005
prevzemni seznam 2011
 

Descriptors

Entries:  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1981-) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umentosti ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1992
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27649
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database