SI AS 1063/5677-5699 Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani, 1592-1751 (Podserija)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1063/5677-5699
Ref. code AP:SI AS 1063/5677-5699
Title:Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani
Creation date(s):1592 - 1751
Extent:23 listin
Archival Material Types:listinsko gradivo
Level:Podserija

Information on context

Čas obstoja ustvarjalca:1596 - 1773
Administration history:Jezuitski kolegij v Ljubljani je leta 1596 po priporočilu avstrijskega nadvojvode Ferdinanda II. ustanovil papež Klemen VIII. z bulo "Ex iniuncto nobis". Za rezidenco mu je namenil samostan nekdanjih frančiškanov, obenem pa mu je kot dotacijo dodelil nekdanjo kartuzijo Pleterje. Slovesna ustanovna listina avstrijskega nadvojvode Ferdinanda II. je bila izdana šele konec leta 1603.

Prvi jezuiti se niso naselili v ukinjenem frančiškanskem samostanu, kot je bilo predvideno, pač pa v nekdanjem cesarskem špitalu ob cerkvi sv. Jakoba, kjer je počasi zraslo novo poslopje jezuitskega kolegija. Kolegij in cerkev sta bila slovesno blagoslovljena 24. junija 1603, dela pri zidavi kolegija pa so se zavlekla vse do leta 1616.

Jezuitski kolegij v Ljubljani je bil duhovno, kulturno in versko središče na več področjih. Veliko in pomembno vlogo je odigral zlasti pa področju šolstva, saj je predstavljal prvo visokošolsko ustanovo na področju današnje Republike Slovenije.

Glavni cilj vsega jezuitskega gimnazijskega pouka (studia inferiora) je bil - v skladu s splošno prakso 16.-18. stoletja - pouk latinščine. Njihovi gojenci naj bi obvladali latinščino tako, da bi mogli izražati v njej naučene misli logično pravilno in učinkovito.

V Ljubljani so z gimnazijskim poukom (prvima dvema razredoma) začeli že v letu svojega prihoda. Poleg gimnazije so delovali tudi posamezni višješolski kurzi (studia superiora). Za njihov začetek velja leto 1619 oziroma 1633, ko so šestim gimnazijskim razredom dodali še pouk moralne teologije (kazuistike), pozneje pa še druge predmete. Od začetka 18. stoletja so bili v Ljubljani trije letniki filozofskega študija, leta 1704 so odprli stolico za logiko in cerkveno pravo, leto kasneje stolico za fiziko in matematiko. Leta 1766 pa so pod vodstvom patra Gabriela Gruberja ustanovili stolico za mehaniko.

Pri kolegiju je deloval tudi seminar za revne študente. Z delom je pričel leta 1601, ko je bila kupljena in v stanovanje preurejena hiša poleg cerkve sv. Jakoba.

Jezuitski kolegij v Ljubljani je bil razpuščen 21. julija 1773, ko je papež Klemen XIV. z brevom "Dominus ac Redemptor noster" ukinil jezuitski red. Naslednje leto pa je izbruhnil še silovit požar, ki je uničil mogočno poslopje kolegija.
Archival history:Triindvajset listin Jezuitskega kolegija v Ljubljani je bilo vrnjenih v Republiko Slovenijo 19. maja 1978 ob tretji predaji arhivskega gradiva Republike Avstrije Socialistični Federativni Republiki Jugoslaviji. Prevzete so bile na podlagi Arhivskega sporazuma med Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS iz leta 1923 in Protokola med FLRJ in Republiko Avstrijo iz leta 1958. Do predaje so bile hranjene v Hišnem, Dvornem in Državnem arhivu na Dunaju (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien). Po prevzemu s strani tedanjega Arhiva Socialistične Republike Slovenije so bile "jezuitske listine" uvrščene v Zbirko listin (AS 1063), v serijo listin, vrnjenih iz Avstije ter v podserijo samostanskih listin.

Information on content and structure

Content:Poleg številnih prepisov ustanovnih listin vsebinsko večina listin obravnava posestno stanje jezuitskega kolegija, še zlasti posest v okolici nekdanje kartuzije Pleterje. Prevladujejo originalne pergamentne listine, nekaj pa je tudi listin, pisanih na papir.

Conditions of access and use

Language:nemški
latinski
Finding aids:a) prevzemni seznami listin, vrnjenih iz Republike Avstrije, 1978
b) Inventurni popis celotne Zbirke listin, 2000 (Dolinar, Škofljanec)
c) Začani inventar listin Jezuitskega kolegija v Ljubljani, 2004 (Volčjak)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1751
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=30203
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database