SI AS 2079 Direkcija Republike Slovenije za ceste, 1967-2008 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 2079
Signatura PE AP:SI AS 2079
Naslov PE:Direkcija Republike Slovenije za ceste
Čas nastanka PE:1967 - 2008
Količina PE:1784 škatel
Obseg (tekoči metri):198,30
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Arhitekturne in tehnološke risbe
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Skupnost cestnih podjetij Slovenije (1961-1971)
Republiška skupnost za ceste Slovenije (1971-1983)
Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije oz. Skupnost za ceste Slovenije (1983-1989)
Republiška uprava za ceste (1990-1994)
Direkcija Republike Slovenije za ceste (1994-2014)
Čas obstoja ustvarjalca:od 1961
Historiat ustvarjalca:Z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/1994) je bila odpravljena/preimenovana Republiška uprava za ceste in ustanovljena Direkcija Republike Slovenije za ceste. Republiška uprava za ceste je bila formirana na podlagi Zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov (Ur.l. SRS, št. 42/1989). Republiška uprava za ceste je bila organ v sestavi Republiškega komiteja za promet in zveze in je opravljala strokovne naloge in zadeve, ki se nanašajo na izdelavo strokovnih podlag in sodelovanje pri pripravi republiških planskih aktov za področje cestnega gospodarstva; pripravo letnih programov gospodarjenja s cestami in predlaganje ukrepov za uresničevanje družbenega plana SR Slovenije za področje cestnega gospodarstva; opravljanje nalog financiranja cestnega gospodarstva; opravljanje nadzora nad fizičnim, kvalitativnim in vrednostnim uresničevanjem letnega programa gospodarjenja s cestami, opravljanje investitorskih poslov pri gradnjah, rekonstrukcijah in obnovah cest; oblikovanje strokovnih podlag za programe gospodarjenja s cestami, določanje programov štetij prometa in vodenje evidenc o cestah; način oblikovanja in višino povračil za uporabo cest in sodelovanje s strokovnimi institucijami.
V Zakonu o organizaciji in delovanju področji ministrstev (Ur.l.RS. št. 71/1994) je bilo opredeljeno, da spada Direkcija RS za ceste v sestav Ministrstva za promet in zveze RS. Direkcija RS za ceste po tem zakonu opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest, nadzor nad njihovim stanjem, vodenje evidence o državnih cestah in prometa na njih ter opravlja upravne naloge v zvezi z ukrepi za varstvo državnih cest in prometa na njih. Z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS 58/2003), se je delokrog Direkcije RS za ceste razširil še na naloge v zvezi s prevozi v tovornem in potniškem prometu in homologacijo vozil, ter na upravne naloge na področju pobiranja povračil za uporabo cest.
Historiat PE:27. 12. 2011 je Direkcija RS za ceste Arhivu RS izročila gradivo o avtocestah. Prevzeto gradivo predstavlja podfond Avtoceste. 231 škatel podfonda Avtoceste je 7. 6. 2016 izročila Direkcija RS za infrastrukturo.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:- podfond Avtoceste: projektna dokumentacija pri gradnji avtocest:/ AC Koper – Lendava s priključnimi kraki/ AC Šentilj – Dekani/ AC Celje – Ljubljana / novogradnja avtoceste, odsek Kompolje - Krtina / AC Koper – Lendava, odsek Šentjakob, odsek Blagovica / AC odsek Dolenjska cesta – Malence/ AC odsek Kozarje – Vič/ AC Šentilj – Nova Gorica odsek Brezovica – Vrhnika, odsek Vrhnika - Logatec /AC meja Avstrija-Šentilj/ cestninske postaje/ sanacija plazov / inštalacijska dela in postavitev videokamer / nadvozi / viadukti / mostovi/ poročila / pogodbe
Sistem ureditve PE:Gradivo je urejeno in popisano po posameznih avtocestnih odsekih.
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski jezik
Pripomočki za uporabo:prevzemni popis 2016
 

Deskriptorji

Vnosi:  Republiška uprava za ceste (1990-1994) (Pravne osebe\)
  Direkcija Republike Slovenije za ceste (1994-2014) (Pravne osebe\)
  Republiška skupnost za ceste Slovenije (1971-1983) (Pravne osebe\)
  Skupnost za ceste Slovenije (1983-1989) (Pravne osebe\)
  Skupnost cestnih podjetij Slovenije (1961-1971) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2008
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=385393
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS