SI AS 1690 Oboroženi oddelki Štajerske domovinske zveze, 1941-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1690
Ref. code AP:SI AS 1690
Former reference codes:AS 1690
Title:Oboroženi oddelki Štajerske domovinske zveze
Creation date(s):1941 - 1945
Extent:117 škatel
Running meters:13.00
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Vermanšaft standarta Celje-vzhod (1941-1945)/ Wehrmannschaftsstandarte Cilli-Ost (1941-1945)
Vermanšaft standarta Celje-zahod (1941-1945)/ Wehrmannschaftsstandarte Cilli-West (1941-1945)
Vermanšaft standarta Maribor-mesto (1941-1945)/ Wehrmannschaftsstandarte Marburg-Stadt (1941-1945)
Vermanšaft standarta Sevnica-Trbovlje (1941-1945)/ Wehrmannschaftsstandarte Lichtenwald-Trifail (1941-1945)
Vermanšaft bataljon Jug (1942-1942)/ Wehrmannschaftsbataillon Süd (1942-1942)
Vermanšaft bataljon Zahod Mozirje (1943-1944)/ Wehrmannschaftsbataillon West Prassberg (1943-1944)
Prva četa Maribor-okolica I. bataljona Maribor Vermanšaft polka Spodnja Štajerska (1944-1945)/ 1. Kompanie Marburg-Land I. Bataillon Marburg Wehrmannschaftsregiment Untersteiermark (1944-1945)
Drugi bataljon Ptuj Vermanšaft polka Spodnja Štajerska (1944-1945)/ II. Bataillon Pettau Wehrmannschaftsregiment Untersteiermark (1944-1945)
Tretji bataljon Celje Vermanšaft polka Spodnja Štajerska (1944-1945)/ III. Bataillon Cilli Wehrmannschaftsregiment Untersteiermark (1944-1945)
Nemški Volkssturm, Okrožje Celje (1944-1945)/ Deutscher Volkssturm, Kreis Cilli (1944-1945)
Administration history:Vermanšaft na Spodnjem Štajerskem je bil ustanovljen v okviru Štajerske domovinske zveze in je bil neke vrste inačica oboroženim oddelkom Jurišnih oddelkov (Sturmabteilungen, SA) Nacionalsocialistične nemške delavske stranke. Vanj so bili vključeni vsi moški od 18. do 45. leta starosti, ki so bili predhodno sprejeti v Štajersko domovinsko zvezo. Njegova naloga je bila izvenarmadna in nacionalsocialistična vzgoja ter učenje nemškega jezika. Vodstvo Wehrmannschafta na Štajerskem je prevzelo vodstvo SA-Gruppe Südmark v Gradcu, ki je postavilo v Mariboru posebnega vodjo Wehrmannschafta za Spodnjo Štajersko. V posameznih političnih okrožjih so vzpostavili enega ali dva Standarte, ki so se delili na Sturme, ti na Truppe in te na Schare. Več Sturmov je tvorilo Sturmbann. Posamezen Sturm je zajel moštvo enega kraja ali dela krajevne skupnosti in štel 150 - 200 mož. Do novembra 1941 je bilo na Spodnjem Štajerskem organiziranih 10 Standartov (Maribor-mesto, Maribor-okolica, Slovenj Gradec, Celje-vzhod, Celje-zahod, Ptuj-sever, Ptuj-jug, Ljutomer, Brežice in Trbovlje) s 307 Sturmi (skupaj okoli 84.000 mož). V začetku leta 1942 so ustanovili še motorizirano enoto (Wehrmannschaft-Motorstandarte) z 19 motoriziranimi oddelki (Sturmi) in aprila 1942 še posebno enoto (Wehrmannschaft-Sonderstandarte) s 15 oddelki (Sturmi). Zaradi porasta narodnoosvobodilnega gibanja na Spodnjem Štajerskem je bil nemški okupator prisiljen uporabljati vermanšaft tudi za boj proti partizanom. 14. 4. 1942 so ustanovili Vermanšaft bataljon Jug (Wehrmannschaftsbataillon Süd), ki je štel najprej 6 nato 10 čet. Sedež štaba je bil v Sevnici. Bataljon so demobilizirali novembra 1942, razen dela moštva iz katerega so sestavili štiri čete: Maribor-okolica, Ptuj, Celje in Brežice, ki pa so delovale le do 1. 12. 1942. Jeseni 1942 so organizirali še deželne straže (Landwacht), ki so bile namenjene za defenzivno zavarovanje vasi. Obdržale so se do februarja 1945, ko so jih vključili v Nemški Volkssturm. V decembru 1942 in januarju 1943 so v okviru vermanšafta za boj proti partizanom na območjih Standartov ustanovli še alarmne čete. Po reorganizaciji vermanšafta sta bili 1. 3. 1943 iz desetih Standartov na Spodnjem Štajerskem ustanovljeni dve brigadi, Maribor in Celje, ki pa sta delovali le do 15. 7. 1943, ko so ju ukinili in v posameznih Standartih vzpostavili še večje število alarmnih čet. Alarmne čete so združili v bataljone. 27. 3. 1943 so ustanovili Alarmni bataljon Celje-zahod
(Alarm-bataillon Cilli-West) oziroma od oktobra 1943 le Alarmni bataljon Zahod. 12. 10. 1943 so ustanovili Vermanšaft bataljon Jug (Wehrmannschaftsbataillon Süd) in ga 27. 10. 1943 preimenovali v samostojni 4. bataljon. Priključili so mu tudi 19. SS-policijski polk. 10. 10. 1943 so v Mozirju ustanovili Alarmni bataljon Mozirje (Alarm-bataillon Prassberg), ki je 21. 10. 1943 prevzel naziv Alarmni bataljon Zahod, dotedanji Alarmni bataljon Zahod pa se je preimenoval v Alarmni bataljon Jug. 28. 10. 1943 so ustanovili še Alarmni bataljon Sever (Alarm-bataillon Nord), 30. 10. 1943 Alarmni bataljon Vzhod (Alarm-bataillon Ost) in 13. 11. 1943 Alarmni bataljon Mitte.Marca 1944 so ustanovili Vermanšaft polk Spodnja Štajerska (Wehrmannschaftsregiment Untersteiermark), ki so ga sestavljali 4 bataljoni: Maribor, Ptuj, Celje in Brežice. Štab polka je bil v Slovenj Gradcu.
Jeseni 1944 so na Spodnjem Štajerskem osnovali Nemški Vollkssturm in vanj so rekrutirali vse za orožje sposobne moške od 16. do 60. leta starosti. Za njegovo ustanovitev in vodenje v pokrajinah so bili odgovorni pokrajinski vodje (Gauleiterji). Vodja Nemškega Volkssturma na Štajerskem je bil gauleiter, ki je imel za vojaško-organizacijske zadeve ob sebi svojega pokrajinskega štabnega vodjo in posebnega štabnega vodjo za Spodnjo Štajersko. V okrožjih so postali vodje Volkssturma okrožni vodje NSDAP, na Spodnjem Štajerskem, kjer ni bilo organizacije NSDAP, pa okrožni vodje Štajerske domovinske zveze, ki so imeli ob sebi še okrožne štabne vodje. V Nemški Volkssturm na Spodnjem Štajerskem so vključiliWehrmannschaft bataljon Spodnja Štajerska, mestno in deželno stražo in mariborski Selbstschutz. Prve dni maja 1945 so Nemški Volkssturm na Spodnjem Štajerskem razpustili.
Archival history:Večino gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani, manjši del pa leta 1972 od Republiškega sekretariata za notranje zadeve (gradivo raznih enot Wehrmannschafta Spodnje Štajerske). Od novembra 1992 je gradivo v Arhivu RS. Ob opravljenem strokovnem pregledu vsega gradiva Arhiva RS leta 2017 je bilo fondu priključenih 5 škatel Standarte Celje-vzhod in Celje-zahod ter gradivo raznih enot vermanšafta Spodnje Štajerske.

Information on content and structure

Content:odredbe/ povelja/ okrožnice/ poročila/ dopisi/ organizacijske zadeve/ vzgoja vermanov/ poročila o akcijah/ personalne zadeve/ disciplinske in kazenske zadeve/ socialno skrbstvo in zdravstvo/ oprema in preskrba/ propaganda/ dnevniki/ delovodniki/ Standarta Markovci: vermanšaftovo glasilo s fotografijami/ Standarta Celje-vzhod: delovodniki, evidence, seznam udeležencev 1. svetovne vojne

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Posamezni dokumenti vsebujejo tudi osebne podatke o zdravljenju pacienta, ki javnosti niso dostopni. Dostop do tovrstnega gradiva je mogoč na osnovi 6. člena Zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Ur.l. RS, št. 85/16).
Language:nemški
Pisava:latinica
Finding aids:arhivski popis (šk. 1-112)
sumarni popis 2017 (šk. 113-117)

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 447 - 451
- Ferenc T., Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem, Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS II, Ljubljana 1958, str. 81 - 156
 

Descriptors

Entries:  Vermanšaft standarta Celje-vzhod (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Vermanšaft standarta Celje-zahod (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Vermanšaft standarta Maribor-mesto (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Vermanšaft standarta Sevnica-Trbovlje (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Vermanšaft bataljon Jug (1942-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Vermanšaft bataljon Zahod Mozirje (1943-1944) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Drugi bataljon Ptuj vermanšaft polka Spodnja Štajerska (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Tretji bataljon Celje vermanšaft polka Spodnja Štajerska (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Nemški Volkssturm, Okrožje Celje (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Prva četa Maribor-okolica I. bataljona Maribor Vermanšaft polka Spodnja Štajerska (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/query/detail.aspx?ID=26892
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database