Glossary

[Nur in slowenischer Sprache!/Only in Slovenian!]

Arhivski fond. Arhivsko gradivo, ki je nastalo med delovanjem ene pravne osebe, fizične osebe oziroma družine (ustvarjalec arhivskega gradiva).

Arhivska zbirka. Obsega arhivsko gradivo različnega izvora oziroma različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki je zbrano po vsebini in vrstah arhivskega gradiva ter drugih merilih.

Arhivske oz. popisne enote Arhivski fondi in zbirke so praviloma fizično razdeljeni na arhivske oz. popisne enote. To so osnovne enote ureditve (dokumenti, spisi, zadeve, dosjeji, serije), ki so se oblikovale pri ustvarjalcu arhivskega gradiva ali pozneje v arhivu in so podlaga za posamezni popis.

Arhivska tektonika. Razvrstitev fondov in zbirk po področjih dejavnosti (uprava, pravosodje, vojaštvo …), v okviru teh pa po vrstah dejavnosti ali po zgodovinski periodizaciji, upoštevajoč pri tem kronološko, organizacijsko ali hierarhično povezanost. Fondi in zbirke so v okviru nižjih skupin razvrščeni po abecednem vrstnem redu ali pa kronološko, glede na čas delovanja ustvarjalca.

Dokument. Zapisana informacija ne glede na medij ali značilnost. Najmanjša nedeljiva arhivska enota: tj. pismo, memorandum, poročilo, fotografija, zvočni zapis.

Dostopnost. Možnost uporabe gradiva  fondov glede na predpise in pogoje.

Geslo. Ime, izraz, ključna beseda, fraza ali oznaka, ki se lahko uporabi za raziskovanje, identificiranje in lociranje v arhivskem popisu.

Medij. Fizična podlaga oz. nosilec na katerem je zapisana informacija (tj. glinaste ploščice, papirus, papir, pergament, film, magnetni trak).

Naslov. Beseda, fraza, črka ali skupina znakov, ki poimenuje popisno enoto.

Nivo popisa. Položaj enote popisa v hierarhiji fonda: fond, podfond, serija, podserija, združeni dokumenti (dosje, zadeva, spis), dokument.

Podfond. Fond se lahko deli na podfonde, ki ustrezajo organizacijski strukturi ustvarjalca oz. če to ni mogoče, po krajevnih, kronoloških, funkcionalnih ali podobnih kriterijih. Če ima ustvarjalec kompleksno hierarhično strukturo, ima vsak del fonda spet toliko podrejenih skupin, kolikor je potrebnih, da so razvidne vse stopnje hierarhične strukture določene institucije.

Pravna oseba. Institucija ali skupina oseb, ki se označuje s posebnim imenom in deluje oz. lahko deluje kot pravna oseba.

Pripomočki za uporabo. V najširšem pomenu vse vrste popisov in pripomočkov, ki so nastali pri urejanju in popisovanju v arhivu (arhivski popis, inventar, vodnik), ali prvotnih pripomočkov, ki so nastali zaradi preverjanja gradiva in pregleda nad njim:

  • Prvotni pripomočki oziroma evidence (spisovne evidence) so nastali že pri ustvarjalcu gradiva: vložni zapisniki ali delovodniki, indeksi, registraturni načrti, kartotečna kazala, klasifikacijski načrti, popisi spisov, računalniške evidence državne uprave in javnih zavodov, vpisniki sodišč itd.

  • Arhivski popis vsebuje, ne glede na nivo popisovanja, najmanj signaturo, naslov oziroma vsebino, čas nastanka, obseg popisne enote in oznako nivoja popisovanja.

  • Arhivski inventar je sistematičen popis arhivskih enot s kazalom stvari, oseb in krajev, vsebovanih v inventarju, v uvodnem delu pa obsega historiat ustvarjalca fonda in historiat fonda. Arhivski inventarji se izdeluje za pomembnejše fonde oziroma zbirke ali njihove dele, določene teme, časovna obdobja ali vrste gradiva.

  • Arhivski vodnik po fondih in zbirkah arhiva je popis na nivoju fondov oziroma zbirk. Vsebuje najmanj signaturo, naslov, čas nastanka in obseg fonda oziroma zbirke. Fondi oziroma zbirke so v vodniku razvrščeni na podlagi tektonike arhiva. Arhivski vodnik vsebuje tudi podatke o strukturi, elementih izvora in vsebini fondov oziroma zbirk, kolikor so potrebni za splošno informacijo uporabnikov; v uvodnem delu pa vsebuje zgodovino arhiva in njegovega arhivskega gradiva ter navedbo pogojev dostopnosti in uporabe. Arhivski vodnik za posamezen fond, določeno temo, časovno obdobje ali vrsto gradiva, obsega podatke o fondu oziroma zbirki, oziroma o delih fondov oziroma zbirk, ki vsebujejo ustrezno arhivsko gradivo.

Provenienca (izvor). Arhivsko gradivo, ki je nastalo med delovanjem ene pravne osebe, fizične osebe oziroma družine, obravnavamo kot celoto.

Serija. Skupina vsebinsko sorodnih dokumentov in združenih dokumentov (dosje, zadeva, spis), ki je nastala glede na določeno pisarniško poslovanje

Ustvarjalec arhivskega gradiva. Pravna oseba, družina ali fizična oseba, ki ustvarja, zbira oz. hrani gradivo med svojim delovanjem.  Ne smemo mešati z zbirateljem.

Vrsta gradiva. Vrste dokumentov, ki se razlikujejo glede na splošne fizične (tj. akvarel, risbe) oz. vsebinske (tj. žepni koledar, časopis, dnevnik, knjiga zapisnikov) lastnosti dokumentov.

Združeni dokumenti (dosje, zadeva, spis). Urejena popisna enota, združena bodisi zaradi poslovanja pri ustvarjalcu ali v postopku arhivskega urejanja, ker se nanaša na isto zadevo, dejavnost ali poslovanje. Združeni dokumenti so običajno osnovna enota v okviru serije.

Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database